Phương pháp quản lý rủi ro ESG trong các tổ chức tài chính - ngân hàng
<a href="/ngan-hang" title="Ngân hàng" rel="dofollow">Ngân hàng</a>
Trong những năm gần đây, rủi ro Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) là vấn đề quan trọng cần cân nhắc đối với ngành tài chính ngân hàng. Các tổ chức tài chính phải đối mặt với một loạt rủi ro ESG, bao gồm biến đổi khí hậu, bất bình đẳng xã hội và các vấn đề quản trị. Quản lý ...